Kaushik Prasad

General Manager - Consumer Marketing, Ford IndiaShare

Kaushik Prasad